Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy gotowi na - RODO !!!

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy gotowi na RODO !!!

 

Z uwagi na zmieniające się z dniem 25 maja 2018 r., przepisy o ochronie danych osobowych, informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych stosować będziemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), powszechniej znane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).Jednocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Tańca, Zdrowia i Urody „LET’S DANCE” S.C. Anna i Paweł Nawara z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 6, numer tel. 509467906 oraz adres mailowy biuro@lets-dance.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia prac zgodnie z umowami w celu wykonania oferty, jak i w celach handlowych, technicznych, usługowych oraz marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody Administratorowi (podstawa z art. 6 ust 1 lit a, b, c, f RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. Danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów  współpracujących ze Studiem Tańca „LET’S DANCE” takich jak podwykonawcom, czyli firmom z których korzystamy przy przetwarzaniu tych danych np.: firmom księgowym, prawniczym i informatycznym oraz innym niezależnym odbiorcom czyli naszym partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą. W takich przypadkach ilość przekazanych danych osobowych naszym partnerom jest ograniczona do wymaganego minimum. Poza tym wszystkie firmy współpracujące ze Studiem Tańca „LET’S DANCE”, które uzyskują dostęp do Państwa danych osobowych zobowiązały się do ich ochrony w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Jednocześnie informujemy iż podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Informujemy również iż nie przechowujemy żadnych danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. Ponadto uzyskane od Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości. 

 

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez Studio Tańca LET’S DANCEdanych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, możecie wysłać wiadomość na adres mailowy biuro@lets-dance.pl.

 

Z poważaniem Anna i Paweł Nawara